Privacy statement A-Team Works4U BV

Waarom dit privacy statement?
Dank voor jouw interesse in A-Team Works4U en onze dienstverlening. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren. Voor specifieke dienstverlening kunnen aparte of aanvullende regels van toepassing zijn.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?
A-Team Works4U is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onderaan tref je de contactgegevens van A-Team Works4U aan.

Als we het over A-Team Works 4 U hebben dan hebben we het over de juridische entiteit A-Team Works 4 U BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17120149.

Voor welke doelen verzamelt A-Team Works 4 U jouw persoonsgegevens?

Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Je kunt jouw persoonsgegevens op meerdere manieren met A-Team Works 4 U delen, bijvoorbeeld door:

Welke gegevens verzamelen wij?
Als jij je bij ons inschrijft, verzamelen we de volgende gegevens:

Vanaf het moment dat je voor ons gaat werken:

Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op verschillende sociale mediasites, en jouw instellingen ten behoeve van onze site, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met A-Team Works4U, bijvoorbeeld over jouw online activiteiten en sociale media profielen.

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?
Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee A-Team Works 4 U een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden.

Wij wijzen je erop geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen op het door jou verstrekte of geüploade cv. Denk dan vooral aan je BSN, gegevens over je afkomst of gezondheid of gegevens over je strafrechtelijk verleden. Desondanks kan het voorkomen dat dergelijke door jou op vrijwillige basis verstrekte gegevens door ons verwerkt worden. A-Team Works4U zorgt er voor dat alleen die personen toegang hebben tot deze gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
We kunnen jouw persoonsgegevens delen met service providers, zakenpartners (zoals klanten, opdrachtgevers) en andere derde partijen (zoals belastingdienst, verzekeraars, het UWV of arbodiensten), in overeenstemming met de geldende wetgeving. Soms biedt A-Team Works 4 U een dienst aan in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner). Indien jouw goedkeuring wettelijk is vereist of A-Team Works 4 U de mening is toegedaan dat jouw goedkeuring gepast is, zal A-Team Works 4 U altijd jouw goedkeuring vragen voordat jouw persoonsgegevens worden gedeeld. In de regel zal A-Team Works 4 U persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met dit privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist. Ingeval A-Team Works 4 U (een deel van) haar bedrijf verkoopt, kan deze overdracht ook de overdracht van jouw aan dat bedrijf gerelateerde persoonsgegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden.

A-Team Works 4 U kan jouw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van A-Team Works 4 U door een cloudservice provider kunnen worden verwerkt en opgeslagen. A-Team Works 4 U heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloudserviceproviders, waaronder het vereiste dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus (belastingdienst), in acht.

Welke rechten heb jij?
We verwachten van jou dat je jouw gegevens zelf up to date houdt. Wijzigingen kun je doorgeven via jouw contactpersoon of via administratie@a-team.nl

Indien je niet wilt dat A-Team Works4U jou persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, kun je dit A-Team Works4U laten weten via jouw contactpersoon of door dit via een reply aan te geven via de e-mails die je ontvangt.

Ook wijzen wij je op jouw wettelijke recht van inzage, correctie, wissing en beperking.

Inzage en/of wijzigen gegevens
Jij kunt ons op elk gewenst moment per mail dan wel per brief verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kan je op elk gewenst moment contact met ons opnemen om je gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van jou hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij jou persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Verwerking van jou gegevens beperken
Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment per mail dan wel per brief op indienen.

Wanneer wij verwerking van je persoonlijke gegevens beperken stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen
Je kunt de persoonsgegevens die wij over jou bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen per mail. Jij bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden
Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kan je een verzoek indienen van verwijdering van al jouw persoonlijke gegevens. Je kunt ons op elk gewenst moment per mail, dan wel per brief verzoeken al jouw gegevens te verwijderen.

Je kunt daarnaast je eventueel verleende toestemming om jouw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor jij toestemming had verleend staken. Het intrekken van jouw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen jouw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, te behandelen. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat aan jouw verzoeken kan worden voldaan. Verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van jouw voornoemde verzoeken brengen wij jou in beginsel geen kosten in rekening, tenzij jouw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Welke cookies plaatsen wij?
Deze website maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Dit betreft bijvoorbeeld:

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website(s) te verhogen. Cookies kunnen zowel door ons als door andere partijen met wie wij samenwerken worden geplaatst. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die worden gebruikt.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties of vacatures die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Zoals je ziet is het voor jou handig om met cookies te werken. Maar als je bezwaar maakt tegen gebruik van cookies kun je deze zelf ook verwijderen van jouw pc. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookiesverwijderen) of via de privacy instellingen van uw mobiele device.

Op deze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media buttons. Door op deze button te klikken, word je doorgeleid naar de website van de desbetreffende derde partij. Voor het gebruik van de cookies van deze partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze derde partijen. Op onze website kunnen links gebruikt worden die leiden naar sites van derden, welke dus niet beheerd worden door A-Team Works 4 U. We wijzen je erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, gebruik of het privacy beleid van deze sites.

Hoe beveiligen we de verwerking van persoonsgegevens?
A-Team Works 4 U doet er alles aan om de persoonsgegevens die jij verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe maakt ATeam Works4U gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Wat te doen bij een datalek?
Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
A-Team Works 4 U behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen A-Team Works 4 U en een betrokkene.

Vragen, opmerkingen, klachten?
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop A-Team Works 4 U omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per post of per e-mail contact met ons opnemen.

Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

A-Team Works 4 u BV
Winkelcentrum Woensel 84-R
5625 AE EINDHOVEN
(040) 256 97 60
administratie@a-team.nl
T.a.v. Afdeling AVG